UAB “Poklet“
PRIVATUMO POLITIKA
DUOMENŲ VALDYTOJAS
UAB “Poklet“, juridinio asmens kodas 305534915, buveinės adresas Švitrigailos g. 11K-109, Vilnius,
telefono numeris +37068769232, elektroninio pašto adresas support@poklet.io, interneto svetainė
www.poklet.io.
I. VARTOJAMOS SĄVOKOS
1.1. Asmens duomenys bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu duomenų subjektu, kurio tapatybė
yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens
identifikavimo numeris, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio,
kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai, asmens buvimo vietos duomenys ir interneto identifikatorius.
1.2. Duomenų subjektas - fizinis asmuo, kuris naudojasi Bendrovės paslaugomis arba teikia paslaugas/
prekes Bendrovei, arba domisi įsidarbinimo Bendrovėje galimybe, arba yra juridinio asmens atstovas, arba
asmuo, kuris naršo Svetainėje ir/ar naudojasi Programėle.
1.3. IP adresas unikalus numeris, identifikuojantis kompiuterį, telefoną, planšetę ar kitą įrenginį, kuris
jungiasi prie interneto. IP adresas gali būti naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto,
identifikuoti.
1.4. Paslaugos - tai UAB “Poklet“ teikiamos paslaugos, t. y. skaitmeninė internetinė priemonė (POKLET APP
programėlė), skirta naudotis vaikams ir tėvams/globėjams bendrai tvarkant kišenpinigius saugioje ir
lavinančioje terpėje. Poklet paslaugas sudaro nemokama versija (Nemokama Poklet paslaugų naudotojo
versija) ir versija, suteikiama sumokėjus prenumeratos mokestį (Poklet paslaugų Premium versija). Poklet
paslaugų Premium versijai taikomos papildomos sąlygos.
1.5. Privatumo politika šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo,
kaupimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklės, taikomos lankantis Svetainėje ir/ar naudojantis Programėle, bei
Duomenų subjektų teisės ir jų įgyvendinimo tvarka, taikoma Bendrovėje.
1.6. Programėlė - mobiliesiems prietaisams skirta programėlė „Poklet APP“, kurios savininkė ir operatorė yra
UAB “Poklet“, skirta naudotis vaikams ir tėvams/globėjams bendrai tvarkant kišenpinigius saugioje ir
lavinančioje terpėje.
1.7. Slapukai (angl. Cookies) tai nedideli failai, įkeliami į kompiuterį, telefoną, planšetę ar kitą naudojamą
įrenginį, bet kuriam asmeniui lankantis Poklet programėlėje ir/ar Svetainėje, kurių pagalba Svetainė ir/ar
Programėlė atpažįsta įrenginį. Ši sąvoka apima ne tik slapukus, bet ir panašaus pobūdžio priemonių
naudojimą.
1.8. Svetainė – Bendrovės valdomas interneto tinklalapis www.poklet.io.
1.9. Reglamentas - 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl
fizinių asmenų apsaugos tvarkant Asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo
panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).
1.10. Kortelių teikėjas - Elektroninių pinigų įstaiga UAB „Walletto“, juridinio asmens kodas 304686884,
registracijos adresas A. Goštauto g. 8-107, Vilnius, Lietuva, el. pinigų įstaigos licencija Nr. 33, išduota
2018-03-29. Tai įmonė išduodanti Jums mokėjimo kortelę, susijusią su mūsų Paslaugomis, todėl taip pat yra
Jūsų (ir Jūsų vaikų/globotinių) duomenų valdytojas, kiek to reikia mokėjimo kortelės išdavimui ir
administravimui. Su Kortelių teikėjo privatumo politika galite susipažinti čia - www.walletto.eu.
II. BENDROSIOS NUOSTATOS
2.1. Mes gerbiame visų fizinių asmenų (įskaitant, savo klientų, kitų interesantų, Bendrovės svetainės ar
Programėlės lankytojų, suaugusiųjų ir vaikų) (toliau Vartotojai arba - Jūs) privatumą ir įsipareigoja
užtikrinti Jūsų ir Jūsų vaikų/globotinių Asmens duomenų saugumą naudojantis Bendrovės programėle Poklet
APP (toliau Programėlė), lankantis Bendrovės Svetainėje ir (ar) naudojantis visomis Bendrovės
teikiamomis paslaugomis, įskaitant, bet neapsiribojant vaikų finansinio raštingumo skatinimu, (toliau
Paslaugos) ir (ar) kreipiantis į Bendrovę.
2.2. Asmens duomenų tvarkymą Bendrovėje reglamentuoja Reglamentas, Lietuvos Respublikos asmens
duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai bei Bendrovės lokaliniai aktai.
2.3. Tam, kad sužinotumėte, kaip Bendrovė tvarko Jūsų ir/ar Jūsų vaikų/globotinių Asmens duomenis,
prašome įdėmiai susipažinti su šioje Privatumo politikoje pateikiama informacija.
III. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI
3.1. Tvarkomų Asmens duomenų apimtis priklauso nuo Duomenų subjekto užsakomų ar naudojamų paslaugų,
ir to, kokią informaciją pateikia Duomenų subjektas, kai užsako ir (ar) naudojasi paslaugomis, lankosi
Svetainėje, naudojasi Programėle, pildo Programėlėje paraiškas, prašymus, anketas, o taip pat pateikia savo
duomenis įsidarbinimo Bendrovėje tikslais.
3.2. Duomenys tvarkomi tik esant teisėto tvarkymo kriterijui siekiant užtikrinti Bendrovės Svetainėje
viešinamų paslaugų teikimą; Asmens sutikimu; kai tvarkyti Asmens duomenis Bendrovę įpareigoja atitinkami
teisės aktai; kai Asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Bendrovės ar trečios šalies teisėto intereso.
3.3. Mes siekiame, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi
tik tokiais tikslais, kuriais renkami, laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių Asmens duomenų
tvarkymo principų ir reikalavimų.
3.4. Jūs neprivalote pateikti jokių Asmens duomenų, tačiau gali būti, kad tokiu atveju negalėsite naudotis
Paslaugomis.
3.5. Bendrovė, tvarkydama Asmens duomenis, užtikrina kiekvieno asmens privataus gyvenimo neliečiamumo
teisę, griežtai laikosi Reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų
teisės aktų reikalavimų, taip pat šių principų: teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo; tikslo apribojimo;
duomenų kiekio mažinimo; tikslumo; saugojimo trukmės apribojimo; vientisumo ir konfidencialumo;
atskaitomybės.
IV. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO APIMTIS, TIKSLAI, PAGRINDAI
4.1. Šiame Privatumo politikos skyriuje nurodytais tikslais Asmens duomenys tvarkomi, kol tęsiasi sutartiniai
santykiai ir Jūs ir/ar Jūsų vaikai/globotiniai naudojatės Bendrovės paslaugomis, o sutartiniams santykiams
pasibaigus, surinkti Asmens duomenys saugomi 10 (dešimt) metų po dalykinių santykių pabaigos. Tuo atveju,
jei sutartiniai santykiai po duomenų pateikimo neprasidės, Asmens duomenys tik saugomi ne ilgiau nei 10
(dešimt) metų nuo gavimo dienos, išskyrus, jei Bendrovė gaus Jūsų raštišką prašymą dėl Bendrovės
tvarkomų Asmens duomenų sunaikinimo. Jei toks prašymas gautas, Asmens duomenys sunaikinami
nedelsiant. Jei Bendrovė atsisakė sudaryti sandorį su Jumis dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo
prevencijos priemonių įgyvendinimo, Asmens duomenys saugomi 8 (aštuonerius) metus nuo tokio atsisakymo
momento Bendrovei vykdant Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos
įstatymo reikalavimus.
Bendrovė gali tvarkyti Jūsų ir/ar Jūsų vaikų/globotinių Asmens duomenis ir kitais tikslais laikydamasi BDAR,
Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų ir tvarkos.
4.2. Bendrovė Asmens duomenis, susijusius su Svetainėje viešinamomis paslaugomis bei Asmens duomenis,
susijusius su Programėlėje teikiamomis paslaugomis, tvarko šiais tikslais, pagrindais ir tokios apimties:
4.2.1. Asmens duomenis, pateikiamus Duomenų subjektų:
4.2.1.1. Duomenų subjekto vardą, pavardę, asmens kodą, gimimo datą, telefono numerį, elektroninio pašto
adresą, gyvenamosios vietos adresą, atsiskaitomosios banko sąskaitos numerį, informaciją apie bankines
operacijas, pagrindas sutarties su Duomenų subjektu sudarymas, tikslai: sudaryti sutartį su klientu, įvertinti
galimybę teikti paslaugas, suteikti konsultacijas, vykdyti sudarytas sutartis, įskaitant komunikaciją su klientu.
Duomenų subjekto vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, gyvenamosios vietos adresą,
Bendrovė renka sudarytos sutarties vykdymo tikslais (įskaitant komunikaciją su klientu), pagrindas
sudarytos sutarties vykdymas.
4.2.2. Asmens duomenis, pateikiamus teisėtų globėjų ar tėvų apie nepilnamečius ir/ar
mažamečius vaikus:
4.2.2.1. Duomenų subjekto vardą, telefono numerį, pagrindas sutarties su klientu sudarymas ir vykdymas,
tikslas –sudaryti sutartį su klientu, vykdyti sudarytą sutartį, įvertinti galimybes teikti paslaugas ir sudaryti
sutartis. Duomenų valdytojas šiame punkte nurodytu pagrindu, gali tvarkyti Asmens duomenis tik duomenų
subjekto teisėtų globėjų ar tėvų sutikimo pagrindu.
4.2.3. Asmens tapatybės nustatymo, pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos, know your
customer (KYC) principo įgyvendinimo, Jūsų pateiktų Asmens duomenų teisingumo patikrinimo,
finansinių paslaugų teikimo ir kitų sandorių sudarymo, vykdymo ir kontrolės, sutarčių ir klientų
apskaitos, Bendrovės teisių ir teisėtų interesų apsaugos ir gynimo, tinkamo paslaugų teikimo ir
vartotojo patirties gerinimo, duomenų analitikos (analizuojant nuasmenintus vartotojų duomenis)
tikslais Bendrovė tvarko šiuos Jūsų Asmens duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data,
deklaruota ir faktinė gyvenamoji vieta (adresas), tapatybės nustatymo dokumentų duomenys arba kvalifikuoto
elektroninio parašo sertifikato duomenys, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, Jūsų kitoje el. pinigų ar
kredito įstaigoje turimos sąskaitos, kurios atliekate pavedimą į Poklet sąskaitą, numeris, pas Kortelių tiekėją
atidaromos elektroninių pinigų sąskaitos numeris, šios sąskaitos išrašas ir pinigų apyvarta joje, Kortelių teikėjo
Jums išduotos kortelės numeris; taip pat šiuos Jūsų vaiko/globotinio Asmens duomenis: telefono numeris,
vardas, amžius. Šie duomenys iki dalykinių santykių pradžios tvarkomi sutarties su Jumis, kaip potencialiu
klientu, sudarymo pagrindu. Sudarius sutartį šiame punkte nurodytų Asmens duomenų tvarkymo teisinis
pagrindas duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė, numatyta Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir
teroristų finansavimo prevencijos įstatyme ir kituose teisės aktuose.
4.3. 4.2.1-4.2.2. punktuose nurodyti Asmens duomenys tvarkomi tol, kol galioja paslaugų teikimo sutartis; po
to duomenys saugomi 10 (dešimt) metų siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius Bendrovės reikalavimus
bei Bendrovei vykdant teisės aktuose numatytą pareigą dėl dokumentų archyvavimo. 4.2.3. punkte nurodyti
Asmens duomenys saugomi 8 (aštuonis) metus po sutarties pasibaigimo termino.
4.4. Svetainėje bei Programėlėje taip pat renkami Svetainės lankytojų ir Programėlės naudotojų
duomenys: IP adresas, prisijungimo prie Vartotojų paskyrų laikas, Svetainės ir Programėlės naršymo istorija ir
data. Duomenys renkami statistikos tikslais. Jeigu Vartotojas nori pradėti naudotis Programėlėje Bendrovės
siūlomomis Paslaugomis, Bendrovė prašo pateikti Vartotojo registracijai būtinus duomenis: Vartotojo
elektroninio pašto adresą ir/ar telefono numerį, taip pat vardą, pavardę.
Jei Jūs (ir/ar Jūsų vaikas/globotinis) tik naršote Svetainėje, tačiau dėl Paslaugų į Bendrovę nesikreipiate,
Bendrovė renka šiuos duomenis, susijusius su Jūsų (ir/ar Jūsų vaiko/globotino) naršymu Svetainėje:
· IP adresą;
· šalį, iš kurios Vartotojas prisijungia;
· kokią naršyklę ir jos versiją Vartotojas naudoja.
Šiame punkte nurodyti duomenys renkami saugumo ir Svetainės ar Programėlės naudojimosi istorijos tikslais.
Juos rinkdama, Bendrovė nesiekia nustatyti Vartotojo tapatybės. Duomenys, susiję su Vartotojo naudojimusi
Svetaine ar Programėle, naršymu joje ir (ar) Paslaugomis, ir kurie nėra laikomi Asmens duomenimis, gali būti
anonimiškai tvarkomi atliekant statistinius tyrimus ar panašaus pobūdžio veiksmus. Bet kuriuo atveju, toks
duomenų tvarkymas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Vartotojo tapatybės.
Svetainės lankytojų ir/ar Programėlės naudotojų statistika analizuojama Google Analytics pagalba.
Informacija, surinkta Google Analytics slapukų apie Jūsų svetainės ir/ar Programėlės naršymo istoriją, bus
perduodama ir saugoma Google.org serveriuose.
Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti patogesnį naršymą Svetainėje, ir/ar naudojimąsi Programėle,
teikti pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie mūsų Svetainės lankytojų ir/ar Programėlės naudotojų elgesį,
analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek Svetainę, Programėlę, tiek ir teikiamas paslaugas.
Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo
interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau
atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų
interneto Svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie Svetainės. Išsamesnė informacija pateikta
adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.
4.5. Bendrovės valdomose informacinėse sistemose Bendrovė fiksuoja ir tvarko Paslaugų tiekėjų
techninių žurnalų įrašus. Techninių žurnalų įrašai tvarkomi siekiant užtikrinti saugos reikalavimus,
identifikuoti ir stebėti, sekti naudotojų veiksmus, susijusius su Asmens duomenų tvarkymu, taip pat užtikrinant
atskaitingumą. Fiksuojami šie prisijungimų prie Asmens duomenų įrašai: prisijungimo identifikatorius, data,
laikas, trukmė, jungimosi rezultatas (sėkmingas, nesėkmingas), bylos, prie kurių buvo jungtasi, atlikti
veiksmai su Asmens duomenimis (įvedimas, peržiūra, keitimas, naikinimas ir kiti Asmens duomenų tvarkymo
veiksmai). Techninių žurnalų įrašai saugomi 3 metus. Duomenų tvarkymo pagrindas –Bendrovės teisinės
prievolės vykdymas.
4.6. Tiesioginės rinkodaros tikslais mes tvarkome Asmens duomenis Jūsų sutikimo pagrindu. Tiesioginės
rinkodaros tikslu, įskaitant personalizuotų pasiūlymų Jums teikimą, tvarkomi šie Jūsų Asmens duomenys:
vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, taip pat šie Jūsų vaikų/globotinių Asmens
duomenys: vardas, telefono numeris.
Teisę nesutikti, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu taip pat galite įgyvendinti
šiais būdais:
· paspaudęs nuorodą, esančią kiekviename Jums siunčiamame elektroniniame laiške;
· prisijungus prie savo paskyros ir pažymėjus savo pasirinkimą nesutikti.
Tiesioginės rinkodaros tikslu Jūsų Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau nei 5 (penkerius) metus nuo sutikimo
gavimo arba iki tol, kol Jūs atšauksite sutikimą. Pasibaigus duomenų tvarkymo terminui ar jei sutikimą
atšauksite, Mes saugosime duomenis apie Jūsų sutikimo davimo faktą 10 (dešimt) metų nuo sutikime nurodyto
duomenų tvarkymo termino pabaigos ar sutikimo atšaukimo siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius
Mūsų reikalavimus.
4.7. Klientų informavimo tikslu mes naudojame automatizuotą el. laiškų siuntimo platformą MailerLite.
MailerLite yra trečioji šalis, kuri gali tvarkyti Jūsų ir/ar Jūsų vaikų/globotinių Asmens duomenis ir įrašyti
slapukus, naudodamasi šios srities standartus atitinkančiomis technologijomis, kad padėtų stebėti ir tobulinti
mūsų naujienlaiškius. MailerLite privatumo politiką galite rasti čia https://www.mailerlite.com/privacy-policy
.
4.8. Įdarbinimo ir su tuo susijusiu personalo administravimo tikslu Bendrovė tvarko šiuos Asmens
duomenis, pateiktus Duomenų subjekto: gyvenimo aprašymas (CV), motyvacinis laiškas, vardas, pavardė,
telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, Bendrovei pateikti dokumentai
Jūsų Asmens duomenys, pateikti Bendrovei kandidatuojant į konkrečią Bendrovėje skelbiamą poziciją,
tvarkomi darbo sutarties su Jumis sudarymo pagrindu.
Jeigu pateikdami anketą Jūs kandidatuojate į konkrečią poziciją, tačiau darbo pasiūlymas Jums nepateikiamas,
arba Jūs nenurodėte, jog kandidatuojate į konkrečią poziciją, Bendrovė, gavusi Jūsų sutikimą, Jūsų Asmens
duomenis saugos ir tvarkys būsimoms darbuotojų atrankoms ne ilgesnį nei 1 (vienerių) metų terminą. Apie
Asmens duomenų saugojimo terminą bei sutikimo išreiškimo galimybes kandidatai informuojami elektroniniu
paštu, atsakant į kandidato laišką su siunčiamais Asmens duomenimis. Visą duomenų saugojimo laikotarpį
Bendrovė gali vertinti Jūsų kandidatūrą bei teikti Jums pasiūlymus į darbo vietas Bendrovėje.
Jūs turite teisę bet kada atšaukti duotą sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo šiame Privatumo politikos
skyriuje nurodytu tikslu, aiškiai ir nedviprasmiškai išreikšdamas savo valią raštu Bendrovės darbuotojui,
susisiekdami su Bendrove Svetainėje nurodytais kontaktais. Kandidatų duomenis Bendrovė gali gauti
tiesiogiai Duomenų subjektų ar naudojantis interneto svetainėmis https://www.cvbankas.lt/ ,
https://www.cvonline.lt/ ar kitais Bendrovės pasirinktais interneto portalais, kuriuose vykdoma darbuotojų
paieška, publikuojami darbo skelbimai.
Jūsų identifikavimas vykdomas nuotoliniu būdu tapatybės identifikavimo sistemoje MarkID, kuri yra valdoma
UAB „Mark ID“, juridinio asmens kodas 305098955, registracijos adresas Žalgirio g. 90-100, LT-09303
Vilnius. Tvarkomi šie Asmens duomenys: vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, asmens dokumento
tipas ir numeris, asmens dokumento kopija/nuotrauka, asmens nuotrauka, IP adresas, nuotraukos užfiksavimo
data. MarkID sistemoje saugomas video įrašas ir nuotrauka. Bendrovė duomenis gauna pagal sutartį su UAB
„Mark ID“.
Jūsų tapatybės nustatymas taip pat vyksta naudojantis identifikavimo sistemomis SmartID bei MParašas, kurių
veikimą palaiko Jūsų pasirinktas bankas ar mobiliojo ryšio tiekėjas.
V. TVARKO DUOMENŲ TEIKIMAS KITIEMS SUBJEKTAMS. DUOMENŲ VALDYTOJAI IR
TVARKYTOJAI
5.1. Bendrovė tvarkomų Asmens duomenų neteikia tretiesiems asmenims be išankstinio Asmens (duomenų
subjekto) sutikimo, išskyrus teisės aktų nustatyta tvarka.
5.2. Duomenų gavėjai ir gavėjų grupės: valstybės įstaigos ir institucijos (Valstybinė mokesčių inspekcija,
Valstybinė darbo inspekcija ir kt.), teisėsaugos institucijos, auditoriai, teisės ir finansų konsultantai.
5.3. Jūsų ir/ar Jūsų vaikų/globotinių Asmens duomenis gali tvarkyti duomenų tvarkytojai, teikiantys
Bendrovei buhalterinės apskaitos, Svetainės prieglobos, duomenų centro ir/arba serverių nuomos, IT
priežiūros, išorinio audito ir kitas paslaugas.
5.4. Bendrovė Jūsų ir/ar Jūsų vaikų/globotinių Asmens duomenis gali teikti Elektroninių pinigų įstaigai UAB
„Walletto“, juridinio asmens kodas 304686884, registracijos adresas A. Goštauto g. 8-107, Vilnius, Lietuva, el.
pinigų įstaigos licencija Nr. 33, išduota 2018-03-29; dėl el. pinigų sąskaitos atidarymo ir mokėjimo kortelės
išdavimo;
5.5. Jūsų ir/ar Jūsų vaikų/globotinių Asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti teikiami šiais būdais:
raštu, elektroninių ryšių priemonėmis, prisijungus prie atskirus duomenis kaupiančių duomenų bazių ar
informacinių sistemų ar kitu Asmens duomenų valdytojų suderintu būdu.
5.6. Jūsų ir/ar Jūsų vaikų/globotinių Asmens duomenys gaunami tiek tiesiogiai Jūsų, Jums kreipiantis į
Bendrovę, pildant paraiškas, prašymus, pateikiant Bendrovės prašomus dokumentus ar kitu būdu Bendrovei
pateikiant savo duomenis, tiek trečiųjų šalių (kaip antai: Kortelių teikėjo, finansų įstaigų, asmens tapatybės
nustatymo paslaugas teikiančių subjektų, kt.).
5.7. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Asmens duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus ir tik ta
apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkdami
duomenų tvarkytojus, Mes siekiame užtikrinti, kad ir duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas
organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų Asmens duomenų paslaptį.
VI. BENDROVĖS PASKYROS SOCIALINĖS ŽINIASKLAIDOS PRIEMONĖSE
6.1. Bendrovė yra sukūrusi ir valdo paskyrą/-as socialinės žiniasklaidos priemonėse Facebook, LinkedIn,
Instagram, TikTok. Informaciją, kurią Jūs ir/ar Jūsų vaikas/globotinis pateikiate socialinės žiniasklaidos
priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją) ar kuri
gaunama Jums ir/ar Jūsų vaikui/globotiniui aplankius Bendrovės Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok
paskyras (įskaitant informaciją gaunamą socialinės žiniasklaidos priemonės naudojamų slapukų pagalba) ar
skaitant Bendrovės įrašus socialinės žiniasklaidos tinkle, kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas Facebook,
LinkedIn, Instagram, TikTok.
6.2. Kaip Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok paskyros administratorius Bendrovė parenka atitinkamus
nustatymus, atsižvelgdama į savo tikslinę auditoriją ir į veiklos valdymo ir skatinimo tikslus, tačiau socialinio
tinklo valdytojas Bendrovei suteikdamas galimybę sukurti Bendrovės paskyrą socialiniame tinkle ir
administruoti gali būti apribojęs galimybę keisti tam tikrus, esminius nustatymus. Dėl to Bendrovė negali
daryti įtakos, kokią informaciją apie Jus ir/ar Jūsų vaiką/globotinį rinks socialinio tinklo valdytojas Bendrovei
sukūrus paskyrą socialiniame tinkle.
6.3. Paprastai, socialinio tinklo valdytojas Asmens duomenis (net ir tuos, kurie surinkti Bendrovei pasirinkus
papildomus paskyros nustatymus), tvarko socialinio tinklo valdytojo nustatytais tikslais, remdamasis socialinio
tinklo valdytojo privatumo politika. Bendrovės, kaip paskyros administratoriaus, gaunamų duomenų apimtis
priklauso nuo Bendrovės parinktų paskyros nustatymų, susitarimų su socialinio tinklo valdytoju dėl papildomų
paslaugų užsakymo, socialinio tinklo valdytojo nustatytų slapukų.
6.4. Bendrovės žinomumo skatinimo tikslu gali būti tvarkomi šie Jūsų ir/ar Jūsų vaiko/globotinio Asmens
duomenys: Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok profiliai ir kita informacija, tokia, kaip peržiūrėjimo
Bendrovės Facebook, LinkedIn, Instagram ar TikTok profilį data, komentarai, Like ir Follow pranešimai.
6.5. Facebook socialinio tinklo valdytojas renka informaciją, kokio tipo turinį Jūs matote, veikiate
Facebook socialiniame tinkle, su kokiais asmenimis bendraujate, kaip dažnai ir kiek laiko su jais bendraujate,
ar esate aktyvūs socialiniame tinkle ir kitą informaciją, įskaitant informaciją apie Jūsų naudojamą galinį
įrenginį:
6.5.1. Norėdami sužinoti daugiau apie socialinio tinklo Facebook valdytojo privatumo politiką spauskite čia
https://www.facebook.com/policy.php;
6.5.2. Detalesnė informacija apie socialiniame tinkle Facebook naudojamus slapukus pateikta čia
https://www.facebook.com/policies/cookies/.
6.6. LinkedIn socialinio tinklo valdytojas renka informaciją, kokio tipo turinį Jūs matote, veikiate LinkedIn
socialiniame tinkle, informaciją apie Jūsų išsilavinimą, su kuo bendraujate, ir kitą informaciją:
6.6.1. Norėdami sužinoti daugiau apie socialinio tinklo LinkedIn valdytojo privatumo politiką spauskite čia
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy;
6.6.2. Detalesnė informacija apie socialiniame tinkle LinkedIn naudojamus slapukus pateikta čia
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.
6.7. Instagram socialinio tinklo valdytojas renka informaciją, kokio tipo turinį Jūs matote, veikiate
Instagram socialiniame tinkle, su kokiais asmenimis bendraujate, kaip dažnai ir kiek laiko su jais bendraujate,
ar esate aktyvūs socialiniame tinkle ir kitą informaciją, įskaitant informaciją apie Jūsų naudojamą galinį
įrenginį:
6.7.1. Norėdami sužinoti daugiau apie socialinio tinklo Instagram valdytojo privatumo politiką spauskite čia
https://help.instagram.com/519522125107875 .
6.7.2. Norėdami sužinoti daugiau apie socialinio tinklo Instagram valdytojo slapukų politiką spauskite čia
https://help.instagram.com/1896641480634370/?helpref=hc_fnav&bc[0]=Instagram%20Help&bc[1]=Policies
%20and%20Reporting.
6.8. TikTok socialinio tinklo valdytojas renka informaciją, kuria Jūs pasidalinate socialiniame tinkle,
naudojantis kitais socialiniais tinklais, veikiate Tik Tok socialiniame tinkle, koks informacijos turinys Jums
yra aktualiausias, kokias žinutes siunčiate, kokia informacija yra Jūsų telefono adresų knygutėje, jeigu
suteikiate tokį leidimą, ir kitą informaciją, įskaitant informaciją apie Jūsų naudojamą galinį įrenginį:
6.8.1. Norėdami sužinoti daugiau apie socialinio tinklo TikTok valdytojo privatumo politiką, spauskite čia
https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy .
6.8.2. Norėdami sužinoti daugiau apie socialinio tinklo TikTok valdytojo slapukų politiką, spauskite čia
https://www.tiktok.com/legal/tiktok-website-cookies-policy?lang=en .
VII. ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS
7.1. Bendrovė savo vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba deda visas protingas pastangas
užtikrinti, jog Asmens duomenys būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų. Visi Asmens duomenys ir
kita Duomenų subjekto pateikta informacija laikoma konfidencialia. Prieigą prie Asmens duomenų turi tik tie
Bendrovės darbuotojai bei Bendrovės duomenų tvarkytojai, kuriems ji būtina darbo funkcijoms vykdyti arba
paslaugoms teikti.
7.2. Bendrovės tikslas yra užtikrinti kiek įmanoma didesnį visos Duomenų subjekto gaunamos
informacijos saugumą. Siekdama apsaugoti šią informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo, kopijavimo ar
atskleidimo, Bendrovė naudoja įvairias administracines, technines ir fizines saugumo priemones.
7.3. Bendrovė pažymi, kad elektroninėmis ryšių priemonėmis perduodami duomenys perduodami
naudojantis elektroninių ryšių paslaugų teikėjų valdomais ryšio tinklais, todėl Bendrovė negali garantuoti ir
neatsako už duomenų saugumą ir apsaugą juos perduodant tokiu būdu.
7.4. Vartotojas pats privalo imtis aktyvių priemonių, kurios padėtų užtikrinti jo Asmens duomenų slaptumą,
bei turi dėti maksimalias pastangas, kad apsaugotų prisijungimo prie Programėlės slaptažodį nuo trečiųjų
asmenų susižinojimo ir jokiais tiesioginiais (netiesioginiais) būdais neatskleisti jo tretiesiems asmenims bei
užtikrinti, kad jokie tretieji asmenys negalėtų pasinaudoti jo duomenimis naudojantis Svetaine, programėle ir
(ar) Bendrovės teikiamomis paslaugomis ir (ar) kitais tikslais. Vartotojas atsako bet kokius trečiųjų asmenų
veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Vartotojo duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę
ar susiję su tokiais trečiųjų asmenų veiksmais, visa apimtimi tenka Vartotojui.
VIII. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS
8.1. Kiekvienas duomenų subjektas turi šias teises:
8.1.1. susipažinti su Bendrovės tvarkomais savo Asmens duomenimis ir gauti informaciją, kokių šaltinių ir
kokie Jūsų ir/ar Jūsų vaikų/globotinių Asmens duomenys buvo surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kam
teikiami;
8.1.2. nenurodydamas nesutikimo motyvų, nesutikti, kad Jūsų ir/ar Jūsų vaikų/globotinių Asmens duomenys
būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais ar kitais tikslais, dėl kurių prašomas Jūsų sutikimas;
8.1.3. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo ir/ar jo vaikų/globotinių Asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai šie
Asmens duomenys yra tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo,
kuriam teikiami Asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni;
8.1.4. reikalauti, kad pateikti Asmens duomenys būtų sunaikinti;
8.1.5. nesutikti, kad būtų taikomas tik automatizuotas duomenų tvarkymas, įskaitant profiliavimą;
8.1.6. reikalauti, kad jo paties pateikti Asmens duomenys, jeigu jie tvarkomi jo sutikimo ar sutarties pagrindu,
ir jeigu jie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, duomenų valdytojo būtų persiųsti kitam duomenų
valdytojui, jeigu tai yra techniškai įmanoma (duomenų perkeliamumas);
8.1.7. įgyvendinti teisę būti „pamirštam“;
8.1.8. skųsti Bendrovės kaip duomenų valdytojo veiksmus Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų
apsaugos inspekcijai.
8.2. Informaciją apie save ar Bendrovės prašomus Jūsų (ir/ar Jūsų vaikų/globotinių) Asmens duomenis galite
pateikti prisijungę prie savo vartotojo paskyros Svetainėje ar Programėlėje.
8.3. Savo teises įgyvendinti galite bet kuriuo metu el. paštu info@poklet.lt pateikę elektroniniu parašu
pasirašytą prašymą.
8.4. Teisę reikalauti sunaikinti savo Asmens duomenis arba apriboti, išskyrus saugojimą, savo Asmens
duomenų tvarkymo veiksmus galite įgyvendinti šia tvarka:
8.4.1. Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad Bendrovė nepagrįstai nedelsdama ištrintų su juo ir/ar jo
globotiniu ar vaiku susijusius asmens duomenis („teisė būti pamirštam“), esant Reglamento 17 straipsnyje
nustatytoms aplinkybėms. Duomenų subjekto teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti
pamirštam“) gali būti neįgyvendinta Reglamento 17 straipsnio 3 dalyje numatytais atvejais.
8.4.2. Jeigu duomenų subjekto asmens duomenys (ištrinti pagal duomenų subjekto prašymą) buvo perduoti
duomenų gavėjams, Bendrovė šiuos duomenų gavėjus apie tai informuoja, nebent tai būtų neįmanoma ar
pareikalautų neproporcingų pastangų. Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad jam būtų pateikta informacija
apie tokius duomenų gavėjus.
8.4.3. Asmens duomenis, kurių tvarkymo veiksmai apriboti, saugosime tol, kol jie bus sunaikinti (duomenų
subjekto prašymu arba pasibaigus duomenų saugojimo terminui), kiti tvarkymo veiksmai su tokiais Asmens
duomenimis gali būti atliekami tik:
8.4.3.1. turint tikslą įrodyti aplinkybes, dėl kurių Asmens duomenų tvarkymo veiksmai buvo apriboti;
8.4.3.2. jei Jūs duodate rašytinį sutikimą toliau tvarkyti savo Asmens duomenis;
8.4.3.3. jei reikia apsaugoti Bendrovės ar trečiųjų asmenų teises ar teisėtus interesus.
8.5. Savo teises duomenų subjektas gali įgyvendinti pats arba per atstovą. Asmens atstovas prašyme turi
nurodyti savo vardą, pavardę, adresą ir (ar) kitus kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti, kuriais asmens
atstovas pageidauja gauti atsakymą, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę ir nurodyti kitus duomenis,
kurie reikalingi duomenų subjekto tinkamam identifikavimui bei pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą
ar jo kopiją. Esant abejonių dėl duomenų subjekto tapatybės, duomenų Bendrovė prašo papildomos
informacijos, reikalingos ja įsitikinti.
8.6. Ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų Mes pranešime Jums apie Jūsų prašymu atliktą ar neatliktą Jūsų
Asmens duomenų sunaikinimą ar Jūsų Asmens duomenų tvarkymo veiksmų apribojimą.
8.7. Bendrovė, veikdama kaip duomenų valdytojas, turi teisę motyvuotai atsisakyti įgyvendinti Jūsų teisę
apriboti Jūsų Asmens duomenų tvarkymą esant Reglamente nustatytiems pagrindams, įskaitant, bet
neapsiribojant, jei tolesnis duomenų tvarkymas, saugojimas yra būtinas Bendrovei siekiant pareikšti, vykdyti
ar apginti teisėtus interesus.
8.8. Bendrovės atsisakymas įgyvendinti Jūsų kaip duomenų subjekto teises gali būti skundžiamas Lietuvos
Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
8.9. Informacija apie Jūsų ir/ar Jūsų vaikų/globotinių duomenų tvarkymą Jums teikiama, duomenų tvarkymo
teisėtumo ir sąžiningumo tikrinamas, duomenų tvarkymo veiksmai nutraukiami ir duomenys sunaikinami
neatlygintinai.
IX. PROFILIAVIMAS IR AUTOMATIZUOTAS SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS
9.1. Siekdama vykdyti Jūsų sudarytų sandorių stebėseną, siekdama užkirsti kelią pinigų plovimui bei
sukčiavimui ar kitais tikslais, susijusiais su Bendrovės teisėtais interesais, teisės aktuose numatytų pareigų
vykdymu ir su Jumis sudarytos sutarties vykdymu Bendrovė gali vykdyti profiliavimą, susijusį su Jūsų
Asmens duomenų tvarkymu, automatizuotu ar pusiau automatizuotu būdu.
9.2. Bendrovėje taip pat yra vykdomas profiliavimas, susijęs su Klientų priskyrimu tam tikrai lojalumo grupei.
Tokį klientų skirstymą į lojalumo grupes vykdome siekdami savo lojaliausiems klientams pasiūlyti papildomas
naudas. Klientai tam tikrai lojalumo grupei priskiriami atsižvelgiant į tokius duomenis kaip aktyvumas ir kt.
X. SUAUGUSIŲJŲ ATSAKOMYBĖ IR SUTIKIMAS DĖL VAIKŲ AR GLOBOTINIŲ
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO
10.1. Vaikai ar globotiniai pradėti naudotis visomis Programėlės funkcijomis gali:
10.1.1. gavę tėvo ar globotojo pakvietimą registracijai (t.y. Jūs parsisiunčiate Programėlę ir jos išsiunčiate
pakvietimą prisijungti vaikui/globotiniui); arba
10.1.2. gavę Jūsų patvirtinimą naudotis Programėle (t.y. jeigu vaikas/globotinis pirmas parsisiunčia
Programėlę, tuomet jis turi išsiųsti pakvietimą Jums ir tik gavęs Jūsų patvirtinimą, galės pradėti naudotis
Programėlės funkcijomis).
10.2. Kaip vaiko ar globotinio, kuris užsiregistruoja Programėlėje, siekdamas naudotis mūsų Paslaugomis,
tėvas ar globėjas, Jūs:
10.2.1. leidžiate ir sutinkate, kad Jūsų vaikas/globotinis, naudotųsi mūsų Paslaugomis bei esate atsakingas
tai, kaip Jūsų vaikas naudojasi mūsų Paslaugomis, įskaitant visus mokesčius, patirtas išlaidas ir atliktus
pirkimus;
10.2.2. suteikiate mums informuotą sutikimą rinkti, naudoti ir dalintis jūsų vaiko/globotinio Asmens
duomenimis, laikantis šios Privatumo politikos sąlygų;
10.2.3. įsipareigojate supažindinti Jūsų vaiką/globotinį su šiomis Privatumo politikos sąlygomis.
10.3. Bendrovė turi teisę ištrinti vaiko/globotinio profilį, jeigu jis 6 ar daugiau mėnesių nebus priskirtas prie
tėvo ar globotojo profilio.
XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
11.1. Privatumo politikos nuostatų vykdymui ir aiškinimui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
11.2. Ši Privatumo politika surašyta anglų ir lietuvių kalbomis ir visas bendravimas su Jumis vyks taip pat
angliškai ir (arba) lietuviškai. Šios Privatumo politikos versija lietuvių kalba yra turi viršenybę, jei yra
prieštaravimų su į kitas kalbas išverstomis versijomis.
11.3. Ši Privatumo politika nėra laikoma Bendrovės ir Vartotojo susitarimu dėl Vartotojo Asmens duomenų
tvarkymo. Šia Privatumo politika Bendrovė Jus informuoja apie Jūsų ir/ar Jūsų vaikų/globotinių Asmens
duomenų tvarkymo principus Bendrovėje, todėl Bendrovė turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti ir (ar)
papildyti šią Privatumo politiką. Privatumo politikos pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po paskelbimo
Svetainėje momento.
11.4. Jei kuri nors Privatumo politikos nuostata tampa ar pripažįstama negaliojančia, likusios nuostatos lieka
galioti.
11.5. Ši Privatumo politika galioja nuo jos paskelbimo Svetainėje ir Programėlėje dienos. Bendrovė gali bet
kada pakeisti Privatumo politiką. Visi Privatumo politikos pakeitimai yra skelbiami Svetainėje ir
Programėlėje. Privatumo politikos pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po paskelbimo Svetainėje ir
Programėlėje momento. Rekomenduojame reguliariai peržiūrėti Privatumo politiką.